Obchod

 /  / Akvaristika, Akváriá / tetra cascade globe 6,8l-osvetl.filter čierne

tetra cascade globe 6,8l-osvetl.filter čierne

49.40 (41.17 bez DPH)

Toto akvárium je určené len na používanie v uzavretých priestoroch pri izbovej teplote. Slúži výhradne na chov jednej ryby (napríklad zlatý karas alebo bojovnica pestrá).

Na sklade

- +
Kategórie: ,

Popis

Toto akvárium je určené len na používanie v uzavretých priestoroch pri izbovej teplote. Slúži výhradne na chov jednej ryby (napríklad zlatý karas alebo bojovnica pestrá).

Legenda k obrázku A
1 – spínač osvetlenia
2 – veko s LED osvetlením
3 – rameno osvetlenia
4 – čerpadlo
5 – kryt čerpadla
6 – teleso filtra
7 – filtračná vložka
8 – držiak filtra
9 – chránič proti striekajúcej vode (priložený náhradný diel)
10 – nádrž
11 – podkladová doska
12 – hlavný napájací kábel
13 – konektor napájacieho kábla

Zamedzenie úrazu elektrickým prúdom

 • V nasledujúcich situáciách vždy zaistite, aby boli všetky elektrické prístroje používané pre akvárium odpojené od siete pred vkladaním rúk do vody, pred každou výmenou vody a pred čistením a údržbou.
 • Nenechajte bez dozoru manipulovať s akváriom deti ani osoby, ktoré vyžadujú dozor. Tieto osoby nie sú schopné správne odhadnúť riziká.
 • K elektrickému napájaniu používajte zásuvku s napätím 220 V – 240 V – a frekvenciou 50 Hz.
 • Elektrická sieť musí byť zaistená prúdovým chráničom citlivým na všetky druhy prúdu (FI istič).
 • Sieťová zástrčka musí byť voľne prístupná, aby bolo možné v núdzovej situácií akvárium ľahko a rýchlo odpojiť od siete.
 • Sieťovú zástrčku vytiahneme zo zásuvky, pokiaľ dôjde k poruche alebo sa akvárium dlhšiu dobu nepoužíva.
 • Napájací kábel úplne rozviňte, nelámte ho a nestláčajte.
 • Nedotýkajte sa napájacieho kábla ani sieťovej zástrčky vlhkými rukami.
 • Nepoužívajte akvárium, pokiaľ je napájací kábel alebo osvetlenie poškodené.
 • Napájací kábel umiestnite tak, aby bol pred zásuvkou trochu prevesený. Najnižšie miesto káblu musí byť pod sieťovou zásuvkou. Tím sa zaistí, aby sa voda v prípade stekania po kábly nedostala do sieťovej zásuvky.
 • Zákaz opravovania elektrických súčastí

Zamedzenie poškodenia

 • akvárium nikdy neprepravujte plné
 • na čistenie používajte čistú vodu alebo špeciálne čistiace prostriedky na akváriá.
 • Akvárium pripojte k elektrickej sieti, len keď je nádrž naplnená vodou.

Bezpečná inštalácia prístroja

 • akvárium postavte na rovnú stabilnú plochu odolnú voči vode.
 • Miesto inštalácie musí mať väčšiu hmotnosť ako hmotnosť plného akvária. Údaje o hmotnosti plného akvária nájdete v časti Technické údaje.
 • Vyberte všetky súčasti akvária z prepravného obalu.
 • Na požadovanom mieste inštalácie postavte akvárium na rovnú plochu s dostatočnou nosnosťou.
 • Zdvihnite veko (obr. A, 2).
 • Uchopte držiak filtra (obr. A, 8) oboma rukami vedľa telesa filtra (obr. A, 6).
 • Držiak filtra so všetkými namontovanými dielmi opatrne vyberte smerom nahor z okraja nádrže (obr. A, 10).
 • Odstráňte obaly zo všetkých dielov akvária.
 • Dbajte na to, aby čerpadlo (obr. A, 4) a kryt čerpadla (obr. A, 5) boli správne upevnené na telese filtra.
 • Dajte dole nádrž z podkladovej dosky.
 • Postavte nádrž spodnou stranou na rovnú plochu.
 • Vypláchnite nádrž čistou vlažnou vodou z vodovodu.
 • Skontrolujte, či je nádrž tesná naliatím vody.
 • Pokiaľ nie je nádrž tesná, vyprázdnite ju a vymeňte ju v mieste zakúpenia
 • Ak je nádrž tesná, vyprázdnite ju.
 • Karas zlatistý a bojovnica pestrá žijú v prírode vo vodách bez silného prúdenia. Padajúca voda v akváriu vyvoláva v nádrží prúdenie. Vplyv tohto prúdenia na rybu môžete obmedziť umiestnením dekorácií v nádrži.
 • Dekoračný materiál umiestnite tak, aby voda dopadala na ňu. Tým sa prúdenie vody zmierni.
 • Do nádrže dajte podľa svojich predstáv štrk, vodné rastliny a ďalší materiál vhodný do vody.
 • Odstráňte obal z filtračnej vložky.
 • Postavte nádrž na dosku stojana.
 • Podľa obrázku D nasaďte filtračnú vložku do telesa filtra.
 • Podľa obrázku A nasaďte chránič proti striekajúcej vode (9) na uchytenie na telese filtra (6).
 • Ďalší koniec chrániča proti striekajúcej vode opatrne ohnite dole.
 • Držiak filtra so všetkými namontovanými dielmi nasaďte na hornú hranu nádrže.
 • Oboma rukami opatrne zatlačte držiak filtra vedľa telesa filtra, aby zaklapol na okraj nádrže.
 • Pripravte si ani 7 litrov vody z vodovodu bez obsahu chlóru.
 • Pomaly naplňte nádrž do úrovne asi 2,5 cm (1 “) pod okrajom.
 • Zavrite veko.

Pozor

 • dávajte pozor, aby sa akvárium nerozbilo
 • pokiaľ sa akvárium rozbije, sklenené črepy poriadne upracte
 • akvárium zdvihnite jednou rukou za podkladovú dosku
 • druhou rukou držte akvárium za rameno osvetlenia
 • zaistite, aby malo miesto inštalácie potrebnú nosnosť
 • nosnosť musí odpovedať trojnásobku hmotnosti naplneného akvária
 • zaistite, aby bolo miesto inštalácie rovné, vodorovné a odolné voči vode
 • k čisteniu používajte iba špeciálne čistiace prostriedky vhodné pre akváriá alebo iba vodu
 • používajte iba čistú vodu
 • používajte mäkkú handričku alebo hubku

Pripojenie a prevádzka

 • Čerpadlo musí byť namontované v nádrži.
 • Nádrž musí byť naplnená vodou minimálne až nad čerpadlo.
 • Pokiaľ chcete zapnúť osvetlenie na veku, prepnite prepínač osvetlenia do polohy „zapnuto“ (I).
 • Pokiaľ chcete vypnúť osvetlenie na veku, prepnite prepínač osvetlenia do polohy „vypnuto“ (0).
 • Čerpadlo je spustené pokiaľ je akvárium pripojené k elektrickej sieti.
 • Pokiaľ chcete akvárium úplne vypnúť, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 • Vpuste rybu do zapnutého akvária.

Pozor

 • dbajte na to, aby bolo čerpadlo umiestnené mimo piesku a iného použitého materiálu
 • pri inštalácií el.príslušenstva dávajte pozor, aby neboli poškodené el.káble
 • skontrolujte či nie sú káble porezané alebo škrabnuté
 • pokiaľ sú káble poškodené, nepripájajte akvárium do el.siete
 • dbajte na to, aby čerpadlo nebežalo na sucho
 • Výmena filtračnej vložky
 • Aby mala voda pre rybu stále optimálnu kvalitu, je treba vymieňať filtračnú vložku každé 3 až 4 týždne. Filtračná vložka do filtra EasyCrystal Filter 100 sa predáva po názvom „EasyCrystal Filter Pack 100“ a číslom výrobku T707063.
 • Zástrčku napájacieho kábla (obr. A, 12) vytiahnite z konektora napájacieho kábla (obr. A, 13) na podkladovej doske.
 • Zdvihnite veko (obr. A, 2).
 • Použitú filtračnú vložku vytiahnite smerom nahor z telesa filtra.
 • Vybaľte novú filtračnú vložku.
 • Podľa obrázka D nasaďte novú filtračnú vložku do telesa filtra.
 • Zavrite veko.
 • Zástrčku sieťového kábla (obr. A, 12) úplne zastrčte so konektora napájacieho kábla (obr. A, 13) na podkladovej doske.

Pozor

 • nikdy nesiahajte do vody, pokiaľ je akvárium zapojene v sieti

Čistenie akvária

 • Zástrčku napájacieho kábla (obr. A, 12) vytiahnite z konektora napájacieho kábla (obr. A, 13) na podkladovej doske.
 • Zdvihnite veko (obr. A, 2).
 • Dajte dole chránič proti striekajúcej vode (obr. A, 9) z telesa filtra.
 • Handričkou opatrne utrite nečistoty z nádrže.
 • Navlhčenou handričkou nepúšťajúcou vlákna (napr. Tetra EasyWipes) utrite spodnú stranu veka.
 • Nasaďte chránič proti striekajúcej vode (obr. A, 9) otvorenom na kruhovom uchytení na telese filtra (obr. A, 6).
 • Opatrne chránič proti striekajúcej vode zatlačte do uchytenia.
 • Zavrite veko.
 • Zástrčku sieťového kábla (obr. A, 12) úplne zastrčte so konektora napájacieho kábla (obr. A, 13) na podkladovej doske.
 • Pokiaľ chcete akvárium dôkladne vyčistiť, musíte úplne vyprázdniť nádrž.

Čistenie čerpadla

 • Pokiaľ je čerpadlo upchaté cudzími predmetmi, musíte ho vyčistiť.
 • Zástrčku napájacieho kábla (obr. A, 12) vytiahnite z konektora napájacieho kábla (obr. A, 13) na podkladovej doske.
 • Zdvihnite veko (obr. A, 2).
 • Uchopte držiak filtra oboma rukami vedľa telesa filtra.
 • Držiak filtra opatrne vyberte smerom nahor z okraja nádrže.
 • Dajte dole čerpadlo smerom dole z telesa filtra (obr. C).
 • Kryt čerpadla (obr. B, 5) dajte dole pomocou úchytu na telese čerpadla (obr. B, 14).
 • Pomocou úchytu dajte dole kryt rotora čerpadla (obr. B, 16) z telesa čerpadla.
 • Kliešťami vytiahnite rotor čerpadla (obr. B, 15) z telesa čerpadla.
 • Vymontované diely čerpadla vyčistite čistou vodou.
 • Rotor čerpadla zatlačte späť do telesa čerpadla.
 • Kryt (obr. B, 16) nasaďte na teleso čerpadla.
 • Kryt čerpadla (obr. B, 15) nasaďte na teleso čerpadla.
 • Kryt čerpadla opatrne pritlačte, aby zaklapol.
 • Podľa obrázku C zatlačte čerpadlo do úchytu na telese filtra.
 • Držiak filtra nasaďte na hornú hranu nádrže.
 • Oboma rukami opatrne zatlačte na držiak filtra vedľa telesa filtra, aby zaklapol.
 • Zavrite veko.
 • Zástrčku sieťového kábla (obr. A, 12) úplne zastrčte so konektora napájacieho kábla (obr. A, 13) na podkladovej doske.

Odstránenie porúch
Osvetlenie nefunguje:

 • zaistite, aby bolo akvárium správne pripojené k napájaciemu prúdu.
 • Prepínač osvetlenia prepnite do polohy „zapnuto“.
 • Vymeňte sieťovú zástrčku za novú.

Čerpadlo nebeží:

 • zaistite, aby bolo v akváriu správne pripojené k napájaciemu prúdu.
 • Vyčistite čerpadlo.
 • Vymeňte sieťovú zástrčku za novú.
 • Pokiaľ nemôžete poruchy odstrániť sami, obráťte sa na predajcu alebo na zákazníckom oddelení spoločnosti Tetra.

Skladovanie

 • vytiahnite sieťový kábel z konektora v podkladovej doske.
 • Vytiahnite sieťový zástrčku zo zásuvky.
 • Vyprázdnite akvárium.
 • Vyčistite nádrž čistou vodou.
 • Nechajte všetky súčasti akvária na vzduchu uschnúť.
 • Zabaľte akvárium tak, aby bolo chránené pred nárazmi a vlhkosťou.
 • Uložte akvárium do suchého priestoru.

Likvidácia

 • Ekologická likvidácia elektronických súčastí, recyklovateľných materiálov a ďalších súčastí prístrojov je upravená národnými a miestnymi predpismi.

Technické údaje

Objem:cca 6,8 l
Hmotnosť bez náplne:1,5 kg
Hmotnosť s náplňou:cca 8,3 kg
Rozmery:
Priemer nádrže:27,9 cm
Priemer podkladovej dosky:24,5 cm
Výška:32,1 cm (so zdvihnutým vekom cca 45 cm)
Hĺbka (s ramenom osvetlenia):cca 30 cm
Filtračná vložka:EasyCrystal Filter Pack C 100
Napätie:
Sieťové napätie:220 – 240 V ~ 50 Hz
Napätie osvetlenia:12 V, 600 mA
Príkon:
4,1 W (pri zapnutom čerpadle a osvetlenia)
3,4 W (iba pri zapnutom čerpadle)

Záruka
Vďaka modernej technológií výroby, kvalitným súčiastkam a veľmi prísnej kontrole kvality poskytujeme na funkčnosť akvária 2-ročnú záruku od dátumu zakúpenia. Pre uznanie záruky si uchovajte pokladničný doklad o zakúpení výrobku. Záruka sa nevzťahuje na tieto rýchlo opotrebiteľné diely:

– filtračná vložka

– osvetlenie

– rotor čerpadla
Záruka neplatí v prípade nesprávneho zaobchádzania, bežného opotrebenia opotrebiteľných dielov a zásahu do prístroja.

Ďalšie informácie

Hmotnosť10 kg
Košík
0