Obchodné podmienky

 / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú vzťah medzi dvomi zmluvnými stranami, kde na jednej strane je :
predávajúci: Zoodobroty, s.r.o., Trnkova 8, 080 06 Prešov (ďalej len „predávajúci“),
a na druhej strane je:
kupujúci (ďalej len „kupujúci“). Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet. Tovarom sú produkty zverejnené na webe www.zoodobroty.sk a tie sú označené platnou predajnou cenou. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi OP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s OP, a ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí aj reklamačný poriadok.

 1. Objednávka

Kupujúci objednáva tovar výhradne elektronickou formou prostredníctvom nákupného systému vytvoreného na stránke www.zoodobroty.sk. Objednávka bude predávajúcim akceptovaná a následne vybavená v prípade, že kupujúci pravdivo vyplnil všetky povinné údaje objednávkového formuláru. Ak je kupujúcim právnická osoba treba uviesť, názov firmy, IČO, DIČ alebo IČ DPH.
Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.
Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka, a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.

 1. Cena

Ceny na webovom sídle sú stanovené podľa aktuálneho cenníku tovaru v dobe objednávky. Všetky ceny sú uvedené s DPH nakoľko sme platcami DPH. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru, dopravy a dobierky a to aj bez písomného súhlasu. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 1. Stornovanie objednávky

Objednávku možno stornovať do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 15 dní bankovým prevodom na účet, ktorý nám kupujúci zadá (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ si s nami nedohodne iný spôsob.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch – tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní od stornovania objednávky prevedená späť na jeho účet.
Poučenie o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
Spotrebiteľ, na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu tovaru spotrebiteľovi, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
Predávajúci vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby.
Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby skôr, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar nezasielajte na dobierku z dôvodu, že, takto odoslaný tovar nebude predávajúcim prevzatý. Odporúčame aby si spotrebitelia vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
V prípade, že bude tovar vrátený nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať od spotrebiteľa čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 ods. 4) Zákona. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) Zákona. Formulár pre odstúpenie od zmluvy.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ
V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ktorým je spotrebiteľ aj podnikateľ) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu XI. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).
Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

 1. Dodávka

Tovar bude dodaný v čo najkratšom možnom termíne. Pri bežnom tovare, ktorý máme na sklade je termín dodania väčšinou do 72 hodín od expedície. Ak je potrebné tovar objednávať u výrobcu, a ten ho má skladom je dodacia doba obvykle 2 – 4 pracovných dní a bude spresnená mailom prípadne telefonicky so zákazníkom. Ak tovar nie je skladom ani u výrobcu, a teda je potrebné čakať na jeho výrobu, dodacia doba bude oznámená zákazníkovi individuálne.
Poučenie pri preberaní zásielky:
Vizuálne skontrolujte, či je obal neporušený a nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Ak zistíte zjavné poškodenie, tovar nepreberajte a do prepravného listu napíšte – „odmietnuté – TOVAR POŠKODENÝ“
V prípade poškodenia túto skutočnosť prosím ihneď oznámte na tel: +421 948 411 590, popr. e-mail: info@zoodobroty.sk V prípade poškodenia samotného tovaru po rozbalení bezodkladne najneskôr však do 3 pracovných dní túto skutočnosť oznámte na tel: +421 948 411 590 , popr. e-mail: info@zoodobroty.sk

 1. Náklady na dopravu a manipuláciu

Cena za dopravu tovaru nie je paušálna, cena sa odvíja od váhy produktu.

Dopravu vykonáva kuriér spoočnosti 123kuriér iba vrámci SR

  • Doprava kuriérom 123kuriér do 9,99 kg  – 3,59 € bez dobierky
  • Doprava kuriérom 123kuriér  od 10 kg do 20 kg:
   • Cena za dopravu je: 4,50 Eur

   Doprava kuriérom 123kuriér od 21 kg do 39 kg:

   • Cena za dopravu  je: 5,50 Eur

   Doprava kuriérom 123kuriér od 39 kg do 59 kg:

   • Cena za dopravu je: 10,00 Eur
  • Doprava kuriérom 123kuriér  od 60 kg do 100 kg
  •          Cena za dopravu je : 14,55 Eur
  • Doprava kuriérom 123kuriér  od 101 kg do 170 kg
  •          Cena za dopravu je : 19,00 Eur
  • Doprava kuriérom 123kuriér  od 171 kg 
  •          Cena za dopravu je : 45,00 Eur

Ceny sú uvedená vrátane DPH a platia pri platbách vopred na účet alebo platbách vopred kartou. Pri nákupe na dobierku k cene dopravy bude prirátaná cena za dobierku vo výške 1,59 Eur vrátane DPH.

 

 

 1. Platobné podmienky

Spôsob platby:
Zákazník si môže vybrať rôzne spôsoby úhrady za objednaný tovar:

 1. platba vopred – prevodom (transakciou) na účet
 2. dobierka
 3. Platba kartou online

Platba vopred:
Predávajúci si vyhradzuje právo zálohovej platby vo výške 30% z celkovej sumy zásielky v prípade, že suma objednávky presiahne sumu 500 EUR s DPH, resp. sa jedná o objednávku špecifického tovaru. Pri neprevzatí tovaru zákazníkom sa zálohová platba zákazníkovi nevracia.

 1. Záručné reklamačné podmienky

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Reklamácia môže byť neuznaná v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.
Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu.
Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady, prípadne rozdiely v množstve, reklamovať bezodkladne u predávajúceho. Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby.
Kupujúci má právo požadovať odstránenie vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.
V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na adresu skladu predávajúceho aj s vyplneným reklamačným protokolom:
Reklamačný formulár
Zoodobroty, s.r.o., Trnková 8, 080 06 Prešov
Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácií je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

 1. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvorenej kúpnej zmluvy.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, ani poskytnuté tretej osobe okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

V rámci reklamačného konania sú od kupujúceho vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 1. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja, a že s nimi súhlasí.

Košík
0